El Català és la llengua vehicular de l’escola, és a dir, aquella que es fa servir amb normalitat en tots els àmbits del centre: pedagògic, govern institucional, administratiu i de serveis. Això implica que la majoria de les matèries, tret de les altres llengües, s’imparteixen en català. També la documentació oficial i les comunicacions des de l’escola seran en català (circulars, web, twitter…). El català també serà la llengua que s’utilitzarà a les reunions que es produeixein al centre, ja siguin del claustre de professors, com reunions del consell escolar o reunions amb les famílies.

L’objectiu final, en acabar l’escolarització obligatòria, és que els alumnes assoleixen un nivell de competència avançat, equivalent al nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER). Un usuari amb aquest nivell és capaç de:

  • Comprendre una àmplia varietat de textos exensos i de cert nivell d’exigència, així com reconèixer sentits implícits. 
  • Expresar-se de manera fluïda i espontània sense mostres evidents d’esforç per trobar l’expressió adequada.
  • Fer ús flexible de l’idioma amb objectius acadèmics, professionals o socials.
  • Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació o cohesió del text.

 

A l’etapa d’infantil, tot l’ensenyament és en català, tret de les àrees de Religió i, òbviament, d’Anglès.

Cicle inicial

Es dediquen 4 hores setmanals a l’àrea de Català i 1 hora més complementària a treballar competències d’expressió oral. També es dedica una hora setmanal complementària a la lectura.

La resta de les àrees, tret de Religió, Castellà i Anglès, s’imparteixen en català.

Cicle mitjà

Es dediquen 3 hores setmanals a l’àrea de català i 1 hora més complementària a treballar competències d’expressió oral. També es dedica una hora setmanal complementària a la lectura, si bé s’alternen lectures en catalài en castellà.

La resta de les àrees, tret de Religió, Castellà i Anglès, s’imparteixen en català.

Cicle superior

Es dediquen 3 hores setmanals a l’àrea de català i 1 hora més complementària a treballar competències d’expressió oral. També es dedica una hora setmanal complementària a la lectura, si bé s’alternen lectures en catalài en castellà.

La resta de les àrees, tret de Religió, Castellà, Anglès i Plàstica, s’imparteixen en català.

Es dediquen 3 hores setmanals a l’àrea de Català. A 4t d’ESO, es dedica 1 hora més complementària a treballar competències d’expressió escrita.

La resta de les àrees, tret de Religió, Castellà, Anglès, Alemany i Plàstica, s’imparteixen en català. 

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte