El Castellà és la segona llengua oficial de Catalunya i, com a tal, tots els alumnes han d’assolir un nivell de competència avançat, equivalent al nivell C1 del MCER. Un usuari amb aquest nivell és capaç de:

  • comprendre una àmplia varietat de textos exensos i de cert nivell d’exigència, així com reconèixer sentits implícits. 
  • Expresar-se de manera fluïda i espontània sense mostres evidents d’esforç per trobar l’expressió adequada
  • Fer ús flexible de l’idioma amb objectius acadèmics, professionals o socials
  • Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte de les propiestats del text: adequació, coherència, cohesió i corecció morfològica, lèxica i ortogràfica.

A l’etapa d’infantil, s’imparteix en castellà l’àrea de Religió 

 

Cicle inicial

Es dediquen 2 hores setmanals a l’àrea de Castellà, amb un tractament bàsicament oral.
També simparteix en castellà l’àrea de Religió.

Cicle mitjà i superior

Es dediquen 3 hores setmanals a l’àrea de Castellà.
També simparteix en castellà l’àrea de Religió.
 

Es dediquen 3 hores setmanals a l’àrea de Castellà. A 2n d’ESO, es dedica 1 hora més complementària a treballar competències d’expressió escrita.

També simparteixen en castellà les àrees de Religió i Plàstica. 

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte