S’introdueix  l’idioma a nivell oral a través de cançons, poemes, vocabulari i expressions bàsiques... Es contextualitza l’aprenentatge de l’idioma amb els continguts treballats des de les diferents àrees. L’objectiu final de l’etapa és que els infants es familiaritzin amb l’idioma a nivell oral alhora que comencen a expressar petites frases i expresions quotidianes. 

A cada curs es fan 2 hores setmanals d’anglès.

L’objectiu final de l’etapa és adquirir unes competències bàsiques de l’idioma, que faci que l’alumne sigui capaç de:

  • Entendre de manera global una conversa entre dues persones de parla anglesa i respondre algunes qüestions al respecte
  • Comprendre i respondre algunes qüestions sobre un text que parla d’un tema conegut
  • Comunicar-se de forma elemental amb un interlocutor de nivell avançat
  • Elaborar petits textos de nivell elemnetal que parlin sobre temes coneguts

 

A tots els cursos de l’etapa s’imparteixen 3h setmanals de l’àrea. Al cicle superior, l’àrea de Plàstica s’imparteix en anglès.

L’objectiu final de l’etapa és adquirir unes competències suficients per tal que l’alumne esdevingui un usuari independent, arribant a assolir un nivell equiparable al B1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) de les llengües. Una persona amb aquest nivell és capaç de:

  • comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, o d’un anunci públic.
  • fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja a una zona on es parla la llengua anglesa.
  • fer preguntes simples i participar en converses si tracten de temes coneguts en situacions properes.
  • escriure cartes i prendre anotacions sobre temes coneguts.

 

Per aconseguir aquests objectius, a cada curs s’imparteix una hora complementària més a afegir a les hores que marca el Departament d’Ensenyament. Aquesta hora es dedica a trebalalr les competències orals, Speaking Skills. Així, a 1r, 3r, i 4t s’impartiran 4 hores setmanals i a 2n curs, 5 hores setmanals. 

Al final de 4t d’ESO aquells alumnes que ho desitgin, podran acreditar el nivell de competència B1 presentant-se a l’examen oficial. La superació d’aquest examen, que és voluntari, permet acreditar el nivell B1 a tots els països de la Unió Europea.

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte