L’Alemany s’imparteix a partir de 2n d’ESO com a segona llengua estrangera. Hi ha dos objectius principals:

1.  D’una banda, donar a conèixer l’idioma a tots els alumnes i que tots ells adquireixin unes nocions bàsiques d’aquesta llengua.

2.  I d’una altra, preparar els alumnes que vulguin aprofundir en el coneixement de l’idioma per tal d’acreditar el primer nivell de competència del Marc Comú Europeu de Referència (MCER), el nivell A1. Així, una persona amb aquest nivell serà capaç de:

  • comprendre en situacions quotidianes, preguntes senzilles, missatges, també al telèfon, informació de la ràdio i converses curtes. 
  • extreure la informació més important de missatges escrits curts, d’anuncis, descripcions, cartes i articles periodístics senzills.
  • escriure missatges personals curts
  • presentar-se en una conversa i respondre preguntes personals.
  • plantejar i respondre preguntes senzilles sobre temes que us afecten en una conversa.
  • en la vida quotidiana, demanar, sol·licitar o preguntar coses normals i respondre o reaccionar.


L’ensenyament d’alemany s’introdueix a 2n d’ESO com a matèria optativa: tot l’alumnat ha de cursar la matèria durant un trimestre, a raó de dues hores setmanals. En el curs de 3r, s’imparteix una hora setmanal durant tot el curs. En acabar 3r, tots els alumnes han cursat 55 hores de classe, i han pogut adquirir els coneixements bàsics per poder continuar l’estudi de la llengua a 4t curs. A 4t curs és una matèria optativa específica. Això vol dir que tots els alumnes que l’escullin han de cursar 3 hores setmanals durant tot el curs. Al final de 4t, els alumnes han cursat al voltant de 160 hores d’alemany.

Al final de 4t d’ESO aquells alumnes que ho desitgin, poden acreditar el nivell de competència A1 presentant-se a l’examen oficial del Goethe Institute, el Fit in Deutsch A1. La superació d’aquest examen, que és voluntari, permet acreditar el nivell A1 a tots els països de la Unió Europea. A més, els certificats del Goethe Institute no caduquen i gaudeixen d’un gran prestigi arreu.

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte