ConsellEscolar

El consell escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i dels seus pares, dels professors, del personal d'administració i serveis, i de la institució titular.

Està format pel director, que el presideix; tres representants de la titularitat, designats per la institució; quatre representants dels pares i mares, tres elegits en votació secreta i un designat per l’AMPA; dos representants dels alumnes, elegits en votació secreta; i un representant del personal d’administració i serveis, també elegit en votació secreta.

El consell escolar es reunirà en sessió ordinària a l’inici de les activitats lectives del curs escolar i al final de curs.

En sessió extraordinària, el consell es reunirà sempre que es consideri oportú.

Els membres que componen actualment el Consell Escolar són:

 

President
JOSEP CERRADA JUBERT

Rep. de la Titularitat.
ELODIA VILLAHOZ BARCENILLA
JULIA BUCUR
UBALDA MOURE ARIAS

Rep. dels pares d'alumnes

ÓSCAR DOVAL CASTRO
MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ SILVA
FRANCISCO GUTIÉRREZ ABREU
SONIA BOCANEGRA CÁRDENAS (AMPA)

Rep. dels alumnes

IZAN CERVERA GONZÁLEZ

Rep. dels professors

MARÍA DEL PILAR GARCÍA MARTÍNEZ
MARTA MORENO CABRERIZO
ALBERT LÓPEZ CORTÉS
ALBERT OLIVART TRILLO

Rep. d'admin. i serveis
RAFAELA CANO GALÁN

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

Contacte