Presentació

 

Acompanyem cada un del nostres alumnes, educant-los i motivant-los per tal d’afavorir el seu desenvolupament integral on els valors cristians i l’esperit crític conformin la base del seu creixement personal.

 

A Secundària guiem els nostres alumnes en el seu camí formatiu, proporcionant estratègies d’aprenentatge per observar, conèixer i aprendre tot allò que els envolta. Ajudem a potenciar un aprenentatge significatiu, partint de l’aprendre a aprendre i orientant la curiositat inherent en tot nen per a descobrir el seu entorn.

Fem dels seus potencials el nostre projecte:

“Alumnes responsables i segurs, creatius, crítics, autònoms, solidaris...feliços.”

Com que volem nois i noies compromesos, afavorim el seu creixement personal obrint-nos al nostre barri tot col·laborant amb les diferents entitats i associacions.

L’adolescència és l’etapa que deixa enrere la infantesa, època de grans canvis físics i emocionals. Aquest fet genera joves vulnerables i, alhora,  exigents. Tot i això, és el millor moment per fer-los créixer en responsabilitat, valors i compromís personal i social, perquè és el període en què millor poden desenvolupar els seus grans potencials.

Què i com aprenen els nostres alumnes 


Coneixement personal i autoestima

1.    Desenvolupar i consolidar hàbits de conducta, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a eina de desenvolupament personal.
2.    Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
3.    Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat

 

Respecte a l’entorn humà i social

1.   Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament. 
2.    Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir-ne a la conservació i millora.

 

Formació intel·lectual

Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els aspectes humanístic, científic, artístic, tecnològic o esportiu.

1.    Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana i progressar en el sentiment de pertinença al país. 
2.    Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana, en llengua castellana i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 
3.    Comprendre i expressar-se de manera apropiada en anglès i tenir coneixements bàsics d’alemany com a segona llengua estrangera.
4.    Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític. 
5.    Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions. 
6.    Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral. 
7.    Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació. 
8.    Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. 

 

Valors

1.    Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la tolerància, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica. 
2.    Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. 
3.    Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural. 
4.    Conèixer i assimilar l’esperit de lluita, esforç i superació de Maria Ward com una manera d’entendre i fer camí.

Metodologia

 

Ser competent implica utilitzar de manera efectiva coneixements, habilitats i actituds en contextos diferents.


La finalitat de l’escola és aconseguir que els nostres alumnes adquireixin les eines necessàries per comprendre el món en què viuen; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir de manera activa i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu. 

A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessaris (el saber, saber fer, saber ser i saber estar), els nostres alumnes aprenen a gestionar tots aquests recursos personals (saber actuar) per tal d’assolir la realització personal i convertir-se en persones responsables, autònomes i integrades socialment, per ser ciutadans actius, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida. 


Els coneixements, capacitats, habilitats i actituds que es treballen a l’etapa se sustenten en les següents vuit competències bàsiques: 

 

Competències comunicatives
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural
Competències metodològiques
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d’aprendre a aprendre
Competències personals
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal
Competències específiques centrades a conviure i habitar el món
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

 

La necessitat de plantejar com a finalitat educativa la millora de les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui imprescindible centrar el currículum en aquestes competències bàsiques i així aconseguir integrar els diferents aprenentatges de manera transversal.

La nostra metodologia de treball es complementa amb l’aprenentatge cooperatiu, com un recurs més. Consisteix en un grup de procediments d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge. Els alumnes treballen junts per assolir objectius comuns i maximitzar el seu propi aprenentatge i el dels altres.

Acció Tutorial 

A secundària disposem d’un Pla d’Acció Tutorial específic per a cada curs que conté activitats relacionades amb els següents àmbits: Educació emocional, autoconeixement, resolució de conflictes, gestió del grup, organització, hàbits personals i de treball, orientació acadèmica i professional, acció ciutadana i de salut, ...

L’objectiu de tota aquesta formació és fer dels nostres alumnes nois i noies capaços de reeixir en la realitat més propera i en la que trobaran un cop estiguin fora de la nostra escola.

Aquest treball es duu a terme des de:

 • Les hores de tutoria grupal amb el tutor - Les tutories individualitzades (entrevista alumne – tutor)
 • El recolzament de professionals externs que complementen aquestes sessions amb xerrades al nostres alumnes: Mossos d’esquadra, Marató de TV3, Alcohol i societat, Amics de l’epilèpsia, ...
 • El suport de l’equip d’orientació psicopedagògica de l’escola.


Pel que fa a l’orientació acadèmica i professional es treballa a 3r i 4t ESO mitjançant tests d’orientació, activitats relacionades amb la presa de decisions, informació sobre el sistema educatiu postobligatori, assistència a la Fira de l’Ensenyament de Badalona, xerrades d’altres centres amb diferents perfils d’estudis i xerrades d’exalumnes que ens expliquen les seves experiències acadèmiques.

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte