Presentació

Perquè no tothom és de la mateixa manera, tots som diversos, necessitem també una forma d’aprendre i un recolzament específic durant la nostra etapa de formació. A l’escola Maria Ward estem compromesos amb aquesta forma d’entendre l’educació: inclusiva, individualitzada i que no deixa ningú enrere. Amb aquest objectiu i a partir d’un pla global de centre, posem en marxa iniciatives i esforços professionals que segueixen les directrius i recomanacions del Departament d’Ensenyament en aquest àmbit.

Disposem d’un Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) que té com objectiu principal afavorir l’atenció a la diversitat de l’alumnat dins el context escolar; així com d’una Aula d’Educació Especial (AEE) on aquells alumnes amb necessitat d’una major atenció poden rebre un suport més individualitzat.

A Educació Infantil disposem de reforç individualitzat i en grups reduïts. A Educació Primària i als primers cursos de l'ESO hi ha desdoblaments en grups més reduïts de les matèries instrumentals i també grups flexibles en matèries optatives a l’ESO de  Matemàtiques, Ciències i Llengües.

L'avaluació es fa amb diversitat de mètodes per tal d'atendre les especificitats dels alumnes; a més, depenent del ritme de l’alumne, el professor de cada assignatura pot estimar convenient l’elaboració d’un Pla Individualitzat amb una adaptació específica de continguts, metodologia o avaluació.
 

Departament d'Orientació Psicopedagògica

L’objectiu principal del DOP és afavorir el desenvolupament integral de l’alumne i potenciar el seu èxit acadèmic. Els àmbits d’actuació de l’equip d’orientació psicopedagògica són la prevenció, l'assessorament, la intervenció i la derivació.

Les seves funcions són:

 • Orientar en la presa de decisions a nivell psicopedagògic.
 • Detectar de manera precoç les dificultats d’aprenentatge que hi pugui haver.
 • Avaluar a nivell psicopedagògic aquells alumnes que ho necessitin i assessorar el professorat respecte els alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE).
 • Coordinar amb l’equip d’assessorament psicopedagògic de la zona (EAP) i d’altres centres externs especialitzats, l’acció educativa de l’alumnat amb NEEs
 • Atendre a tothom -docents, pares i alumnes- que sol·liciti orientació al departament.
 • Recollir dades de tots aquells alumnes de nova incorporació al sistema educatiu (P3), i observar els nous grups per tal de valorar la seva adaptació a l’escola.
 • Orientar a nivell acadèmic i professional aquells alumne que presentin NEE.

Aula d’Educació Especial

L’AEE atén l’alumnat que presenta necessitats educatives concretes. És un instrument més d’atenció a la diversitat. Les seves funcions són les següents:

 • Atendre de manera individualitzada (grups reduïts) l’alumnat amb NEEs d’Educació Infantil i Primària i 1r cicle d’ESO.
 • Assessorar i facilitar recursos a tots els membres del professorat que ho sol·licitin per tal de garantir l’atenció a les necessitats específiques dels i les alumnes.
 • Col·laborar amb els tutors i les tutores en l’elaboració dels plans individualitzats (PI) i el seu seguiment.
 • Coordinació amb l’equip d’assessorament psicopedagògic de la zona (EAP) i d’altres professionals  externs especialitzats.

 

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte