ESO

ESO (17)

A l’escola estem implantant l’ús de Chromebooks a l’ESO i la utilització de continguts digitals.  

El sistema operatiu dels Chromebooks, Chrome OS, és un sistema robust i de baix manteniment. Estan completament integrats en l’entorn de treball de Google Workspace i sota el domini @mariaward.cat. Els dispositius estan gestionats per l’escola per millorar la seguretat de l’alumnat.  Gràcies a la llarga durabilitat de la bateria els alumnes poden treballar tota la jornada escolar amb el Chromebook sense necessitat de carregar-lo.

La utilització de dispositius informàtics per part dels alumnes forma part del projecte de digitalització de l’escola.

 

 

 


Objectius globals 

Donar resposta als canvis culturals, socials i en els models productius.
Donar resposta als reptes de la societat digital i de la industria 4.0 (IA, big data, interconnexió de sistemes i dispositius digitals…).
Preparar l’alumnat per a l’àmbit STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)
Donar acompliment al Pla d’educació digital de Catalunya (Dep. d’Educació).
En definitiva, aconseguir que els nostres alumnes siguin digitalment competents.

 

Objectius específics

Integració en la Fundació Educativa Mary Ward. Millorar la comunicació dins del centre i també entre els centres.
Contribuir a la formació de persones que siguin agents de canvi social, millorant la seva competència digital.
Crear un entorn segur on poder treballar de forma col·laborativa de manera sincrònica i asincrònica.
Incorporar noves metodologies que augmentin les oportunitats d’aprenentatge
Complir amb el RGPD.
Estalviar costos de software i manteniment d’equips.


Què esperem?

Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge, incorporant noves metodologies de treball.
Augmentar la motivació de l’alumnat.
Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat.
Desenvolupar la competència digital del conjunt de membres de la comunitat educativa.
Millorar la gestió de la informació entre el professorat.
En definitiva, millorar el servei que l’escola dóna a alumnat i famílies.
 


 

            

[carousel]

            

[carousel_item]

            

            

[/carousel_item]

            

[carousel_item]

            

            

[/carousel_item]

            

[/carousel]

L’objectiu d’aquest projecte que abasta la segona part del curs és despertar l’interès als nois i noies per les STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) per entendre l’entorn tecnològic en el qual vivim. Aquests objectius s’assoleixen treballant la creació i la programació de robots amb els kids de LEGO Mindstorm EV3. 

Els continguts es desenvolupen en grups i tractem  la resolució de problemes, activitats i reptes tecnològics utilitzant la programació com a eina de comunicació amb el robot, fomentant el desenvolupament científicotècnic, així com la col·laboració i el treball en equip.


 

            

[carousel]

            

[carousel_item]

            

            

[/carousel_item]

            

[carousel_item]

            

            

[/carousel_item]

            

[carousel_item]

            

            

[/carousel_item]

            

[carousel_item]

            

            

[/carousel_item]

            

[carousel_item]

            

            

[/carousel_item]

            

[carousel_item]

            

            

[/carousel_item]

            

[carousel_item]

            

            

[/carousel_item]

            

[/carousel]

 

La nostra Escola té una llarga tradició en les activitats de voluntariat.
Dins del marc del Servei Comunitari, els presentem la “Campanya i Jornada de Donació de Sang”; projecte basat en una APS, és a dir, una metodologia d’aprenentatge i servei en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits. 
Volem que els nostres alumnes hi participin activament, posin les seves habilitats al servei de la comunitat i aprenguin servint.
L’objectiu és que els nois i noies de l’escola esdevinguin ciutadans implicats i compromesos amb el barri; joves amb sentit crític i amb una especial sensibilitat vers el voluntariat.

                                       

[carousel]

[carousel_item]

[/carousel_item]

[carousel_item]

[/carousel_item]

[carousel_item]

[/carousel_item]

[carousel_item]

[/carousel_item]

[carousel_item]

[/carousel_item]

[carousel_item]

[/carousel_item]

[/carousel]

L’aprenentatge d’una llengua es basa en la comunicació oral i escrita. Totes dues estan totalment relacionades i podem dir que un bon nivell oral implica tenir-lo, també, escrit.

Per tal de poder treballar aquest àmbit, la nostra escola aprofundeix des de ben petits en l’expressió oral. Pretenem ajudar-los a expressar les seves idees de manera eficaç organitzant tot l’engranatge lingüístic i adequant el seu discurs als diferents àmbits i vivències. És molt important que el nostre alumnat aprengui a mostrar-se hàbil, natural i transmeti les seves idees amb fluïdesa i confiança. 

Per aconseguir aquest objectiu, els nostres alumnes prepararan al llarg del curs tres exposicions orals, com a mínim, en Català, Castellà i Anglès. Aquesta tasca els suposarà un treball previ de recerca d’informació per poder  comunicar amb rigor i fluïdesa el tema escollit .

L’alumnat de 4t d’ESO de la nostra escola té l’opció, si ho desitja,  d’acreditar el seu nivell de llengües estrangeres presentant-se a les proves d’idiomes dels organismes oficials.

Aquests exàmens avaluen 4 destreses: la comprensió auditiva, la comprensió lectora, l’expressió oral i l’expressió escrita.

Aquests certificats no caduquen i són titulacions reconegudes arreu del món.

L’ equivalència d’aquests títols queda subjecta a la següent taula: http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/idiomes/certificats/documents/equivalencies-angles.pdf

 

ANGLÈS

NIVELL B1 del Marc comú Europeu de referència per a les llengües. 

El Certificat de nivell intermedi B1 acredita el nivell de competència lingüística comunicativa descrit en el currículum de les escoles oficials d'idiomes per al nivell intermedi B1.

Els objectius de l'ensenyament d'idiomes en aquest nivell són adquirir l'habilitat o capacitat de:

•    comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, o d’un anunci públic
•    Utilitzar l'idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en situacions d'aprenentatge i com a mitjà d'expressió personal.
•    Identificar les característiques principals de la llengua objecte d'aprenentatge per contrast i comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan s'escaigui.
•    Optimitzar les oportunitats d'exposició i interacció amb la nova llengua, incloses les que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació, per ampliar i consolidar els coneixements de l'idioma, dins i fora de l'aula.
•    Ampliar les estratègies comunicatives i d'aprenentatge adquirides en el nivell anterior.
•    Analitzar les pròpies necessitats comunicatives, controlar el propi procés d'aprenentatge de la llengua i avaluar els objectius assolits.
•    Prendre consciència que l'aprenentatge d'una llengua demana voluntat i dedicació, i requereix un treball constant i sistemàtic.


Més informació

 

ALEMANY: FIT in DEUTSCH A1 – GOETHE INSTITUT

NIVELL A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües

 

Què pot fer algú amb el FIT in Deutsch?

Quan aproveu l'examen sereu capaços, per exemple, de:

•    comprendre en situacions quotidianes, preguntes senzilles, missatges telefònics, informació de la ràdio i converses curtes. 
•    extreure la informació més important de missatges escrits breus, d’anuncis, descripcions, cartes i articles periodístics senzills.
•    escriure missatges personals breus.
•    presentar-se en una conversa i respondre preguntes personals.
•    plantejar i respondre preguntes senzilles sobre temes que us afecten en una conversa.
•    en la vida quotidiana, demanar, sol•licitar o preguntar coses normals i respondre o reaccionar.

 

Més informació 

www.goethe.de/lrn/prj/pba/esindex.htm

Què és?
És un concurs organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu d’estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques a través de problemes. També es vol contribuir així a la popularització de les matemàtiques entre els alumnes. Aquest any 2017 han participat més de 106.000 alumnes a Catalunya d’un total de 1776 centres educatius.

Qui les organitza?
Actualment més de 60 països organitzen les Proves Cangur dins d'un programa que es coneix com Kangourou sans Frontières. En una reunió internacional s’elaboren els enunciats, que són els mateixos per a tots els països.
La prova es fa en un mateix dia per a tots els alumnes.

De què consten?
Les Proves Cangur són un conjunt de reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada amb diverses opcions de resposta per a cada problema. La convocatòria consisteix en una prova d’entre 20 i 30 reptes matemàtics –en funció de l’edat-, de dificultat creixent i de resposta tancada, amb cinc opcions possibles per a cada problema.
En tots els casos, els participants les han de completar sense calculadora. 

Com es puntuen?
Les qüestions estan dividides en tres grups diferenciats pel seu nivell de dificultat. Les preguntes del primer grup valen 3 punts; les del segon, 4 punts; i les del tercer, 5 punts. Una pregunta contestada correctament atorga al participant la qualificació que correspon a les preguntes d'aquell grup. Per contra, en cas que el participant deixi la pregunta sense contestar, n'obtindrà 0 punts. Finalment, en cas que la resposta de la pregunta sigui errònia, es resta la quarta part del valor individual de la resposta correcta. 


 
Al lloc web cangur.org podeu trobar més informació.
 

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte