L’alumnat de 4t d’ESO de la nostra escola té l’opció, si ho desitja,  d’acreditar el seu nivell de llengües estrangeres presentant-se a les proves d’idiomes dels organismes oficials.

Aquests exàmens avaluen 4 destreses: la comprensió auditiva, la comprensió lectora, l’expressió oral i l’expressió escrita.

Aquests certificats no caduquen i són titulacions reconegudes arreu del món.

L’ equivalència d’aquests títols queda subjecta a la següent taula: http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/idiomes/certificats/documents/equivalencies-angles.pdf

 

ANGLÈS

NIVELL B1 del Marc comú Europeu de referència per a les llengües. 

El Certificat de nivell intermedi B1 acredita el nivell de competència lingüística comunicativa descrit en el currículum de les escoles oficials d'idiomes per al nivell intermedi B1.

Els objectius de l'ensenyament d'idiomes en aquest nivell són adquirir l'habilitat o capacitat de:

•    comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, o d’un anunci públic
•    Utilitzar l'idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en situacions d'aprenentatge i com a mitjà d'expressió personal.
•    Identificar les característiques principals de la llengua objecte d'aprenentatge per contrast i comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan s'escaigui.
•    Optimitzar les oportunitats d'exposició i interacció amb la nova llengua, incloses les que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació, per ampliar i consolidar els coneixements de l'idioma, dins i fora de l'aula.
•    Ampliar les estratègies comunicatives i d'aprenentatge adquirides en el nivell anterior.
•    Analitzar les pròpies necessitats comunicatives, controlar el propi procés d'aprenentatge de la llengua i avaluar els objectius assolits.
•    Prendre consciència que l'aprenentatge d'una llengua demana voluntat i dedicació, i requereix un treball constant i sistemàtic.


Més informació

 

ALEMANY: FIT in DEUTSCH A1 – GOETHE INSTITUT

NIVELL A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües

 

Què pot fer algú amb el FIT in Deutsch?

Quan aproveu l'examen sereu capaços, per exemple, de:

•    comprendre en situacions quotidianes, preguntes senzilles, missatges telefònics, informació de la ràdio i converses curtes. 
•    extreure la informació més important de missatges escrits breus, d’anuncis, descripcions, cartes i articles periodístics senzills.
•    escriure missatges personals breus.
•    presentar-se en una conversa i respondre preguntes personals.
•    plantejar i respondre preguntes senzilles sobre temes que us afecten en una conversa.
•    en la vida quotidiana, demanar, sol•licitar o preguntar coses normals i respondre o reaccionar.

 

Més informació 

www.goethe.de/lrn/prj/pba/esindex.htm

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte