Presentació

 

Acompanyem, educant i motivant cada un dels nostres alumnes per afavorir el seu desenvolupament integral on els valors cristians i l’esperit crític conformin la base del seu creixement personal. 

 

A Educació primària acompanyem els nostres alumnes en el seu camí formatiu, proporcionant estratègies d’aprenentatge per observar, conèixer i aprendre tot allò que els envolta. Ajudem a potenciar un aprenentatge significatiu, partint de l’aprendre a aprendre i orientant la curiositat inherent en tot nen per a descobrir el seu entorn.

Com a escola cristiana que som, afavorim el creixement personal dels nostres alumnes obrint-nos al barri on ens ubiquem per tal de conèixer-lo i prendre un rol actiu en la seva millora tot organitzant i prenent part en diferents activitats.

Què aprenem i com 


Progressar en el desenvolupament d’una personalitat autònoma i justa.

1.  Evolucionar en el coneixement i domini de les seves capacitats tant físiques com cognitives, tot adonant-se de les seves possibilitats.
2.  Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres.

 

Adquirir pautes de comportament que l’ajudin a orientar-se adequadament en el seu entorn.

1.  Progressar en l’aprenentatge d’hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia. 
2.  Assolir hàbits de treball per a progressar en nous aprenentatges amb motivació.

 

Desenvolupar les habilitats cognitives necessàries per a resoldre amb èxit els reptes tant acadèmics com de la vida quotidiana que se li presentin segons la seva edat.

1.  Progressar en l’elaboració d’explicacions estructurades i coherents amb la circumstància i la temàtica donada. 
2.   Iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

 

Potenciar l’afany pel descobriment i tenir iniciativa

1.  Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
2.   Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

 

Valorar i aprendre a conviure en un entorn divers

1.  Saber conviure en un entorn divers, avançant en la relació amb els altres i en la superació de situacions conflictives.
2. Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el permetin col·laborar amb el grup i gaudir integració social.

Metodologia

 

A Educació Primària, els alumnes ja presenten els trets més característics de la seva personalitat, per tant, pretenem que el seu itinerari tant acadèmic com personal sigui el més adequat a les seves potencialitats i capacitats. Ens proposem, doncs, que els nostres alumnes se sentin  protagonistes del seu propi aprenentatge i que desenvolupin les seves capacitats. En aquest sentit, seguim una metodologia que fomenta, a partir de la diversitat, la participació activa per part de l’alumne, l’autonomia, l’experimentació, la manipulació i la interacció social i el treball en equip i cooperatiu.

L’Educació Primària comprèn sis cursos on l’alumnat experimenta diversos canvis maduratius que marcaran la continuació de la resta de la seva escolaritat. Per a nosaltres, és d’una importància cabdal tenir un coneixement exhaustiu i individualitzat dels nostres alumnes i del moment evolutiu en què es troben. Aquest coneixement vingut de diferents fonts serà sempre compartit amb les famílies amb la finalitat de dur a terme una intervenció el més coordinada possible família-escola. Qualsevol de les diferents metodologies fetes servir al llarg de l’etapa es basaran en aquest coneixement recíproc i aquesta confiança mútua que volem fomentar entre la família i l’escola (la comprensió, la creativitat, el pensament lògic, la sensibilitat, l’interès per la recerca, i continuar el procés de socialització escolar).

A Maria Ward, som conscients dels importants reptes que s’hauran d’enfrontar els nostres alumnes tant per a seguir amb els estudis secundaris obligatoris i no obligatoris com per anar més enllà en una societat dinàmica i canviant com és la nostra; és per això que  potenciem l’aprenentatge funcional i significatiu a partir de la integració de les competències bàsiques i de les Tècniques d’Informació i de Comunicació (TIC) com a eina d’aprenentatge en les diferents àrees de coneixement (Català, Castellà, Anglès Matemàtiques, Coneixement del medi, Música, Plàstica, Informàtica, Religió i Educació física).

Al darrer tram de la nostra etapa, cicle superior, pensant a facilitar el canvi a l’Educació Secundària Obligatòria, s’emfasitza l’estructuració i l’organització personal. Es pretén consolidar aspectes ja treballats des de cicle mitjà com el treball en grup, la resolució de conflictes, la recerca d’informació i la presa de decisions, hàbits de treball, d’organització i d’estudi, estratègies que desenvoluparan l’autonomia, la iniciativa i la creativitat dels nostres alumnes i els ajuda a prendre consciència del seu propi aprenentatge.

A Educació Primària, l’ús de la llengua anglesa va agafant un paper rellevant. Tant a nivell curricular de la pròpia àrea com en altres àrees, treballem la dimensió comunicativa. A mida que avancen els cursos, l’exposició a l’idioma es fa més evident. Des d’àrees com la Plàstica i l’Educació Física,  es destinen parts de  sessions al coneixement de la llengua a nivell oral i sempre relacionada amb el contingut i l’àmbit que s’està treballant, així es manté una relació significativa en l’aprenentatge de la llengua.

Per comprovar els progressos de cada alumne, l’avaluació és contínua i global, amb observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques.

A Maria Ward, treballem amb la il·lusió que els nostres alumnes a l’arribar a final de l’etapa de primària siguin persones que disposin d’uns bons fonaments per a desenvolupar un pensament crític però, alhora, constructiu; assertiu però, alhora, dialogant; autònom però, alhora, col·laborador sense mai perdre de vista els valors que fan d’una persona digna de confiança i d’estima.
 

Acció Tutorial 

A Maria Ward, l’Acció tutorial l’entenem des de la perspectiva àmplia de la paraula. Cada alumne té el seu tutor durant tot el cicle, és a dir, durant dos cursos. Aquest, però, no exerceix la tutoria en solitari, per tant, l’alumne no rep l’acció tutorial només des del tutor o tutora. Cada setmana els mestres es reuneixen en diferents tipus d’agrupacions on la preocupació i la supervisió  pel progrés personal i acadèmic de l’alumne està en continu tractament. Els diferents punts de vista, informacions i observacions es contrasten. L’equip d’orientació psicopedagògica  està integrat en l’equip d’educadors, sempre amatent a respondre qualsevol demanda que es derivi d’aquestes reflexions en equip o individuals.  

Progressivament, es dediquen més esforços a crear un clima de convivència adequat, basat en el respecte, la tolerància, l’empatia i la prevenció i resolució positiva de conflictes.

Una estreta col·laboració amb la família ens ajudarà a que cada alumne pugui anar assolint les seves pròpies metes, entenent allò que el motiva i així, ser més efectius a l’hora d’encoratjar-lo.

 

 

 

primaria

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte