Etapes educatives

A l’escola s’imparteixen totes les etapes corresponents als ensenyaments obligatoris:

 • EDUCACIÓ INFANTIL
 • EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

 Les tres etapes estan concertades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Educació religiosa

La formació religiosa es basa en els valors cristians i treballem:

 • La cultura i experiència religiosa, Fe i Vida de Jesucrist;
 • L’Educació per a la pau, la solidaritat, la tolerància i el respecte entre d’altres;
 • Els valors fonamentals de la figura de Maria Ward

 

Les àrees instrumentals

Les àrees instrumentals són les llengües catalana i castellana i les matemàtiques. S’anomenen així perquè constitueixen la base del coneixement, ja sigui científic o humanístic. És per això que cal dotar l’alumnat d’una sòlida competència en aquests àmbits. Per aconseguir-ho,

 • Reforcem la lectura des d’infantil, a nivell individual i en petit grup (el 80% de l’alumnat llegeix en acabar l’etapa d’infantil)
 • Reforcem l’expressió oral i escrita durant tota la primària, amb desdoblaments, grups reduïts i activitats complementàries
 • Reforcem el càlcul i la resolució de problemes durant tota la primària, amb desdoblaments, grups reduïts i activitats complementàries
 • Reforcem les matèries instrumentals a 1r ESO per poder atendre millor la diversitat de l'alumnat.
 • Fomentem la lectura amb el taller El gust per la lectura (ESO)
 • Apliquem el mètode Dominar l'ortografia, d'en Daniel Gabarró, per reduir el nombre d'errades ortogràfiques de l'alumnat.
 • Oferim matèries optatives i complementàries a l’ESO amb l’objectiu de consolidar els procediments d’expressió oral i escrita (ortografia, creació de textos, exposicions orals...)

 

L’aprenentatge dels idiomes

Ens trobem en una societat globalitzada en la qual l’aprenentatge dels idiomes esdevé un aspecte clau per al desenvolupament de les persones i, en conseqüència, per al creixement de l’entorn social més proper. A l’escola, impartim dos idiomes moderns:

L’Anglès

S’imparteix d’educació infantil (3 anys) com a primera llengua estrangera, idioma d’una importància cabdal al món actual.

Els alumnes de l’ESO realitzen l’activitat Speaking Skills; una hora setmanal complementària per aprofundir en la part oral de l’idioma. Preparem els alumnes per a obtenir el PET (Preliminary English Test, títol oficial de Cambridge ESOL) equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües (MCER). A més, aquest títol és necessari per obtenir qualsevol títol de grau universitari.

cambridge

L’Alemany

És el segon idioma modern a l’escola. S’inicia a segon d’ESO, com a matèria complementària, i té continuïtat a tercer i a quart com a matèria optativa.

 

L’atenció a la diversitat

És un dels eixos fonamentals de la pedagogia moderna: atendre de la manera més individualitzada possible el conjunt de l’alumnat, donant la millor resposta educativa a les necessitats educatives de cada nen i cada nena. Les següents pràctiques en són exemples:

 • Desdoblem grups
 • Fem reforç individual i en grups reduïts
 • Fomentem el treball cooperatiu
 • Elaborem Plans Individualitzats per a aquells alumnes que presenten més dificultats
 • Tractem dificultats més específiques a l’aula d’educació especial
 • Mirem de detectar de manera precoç les dificultats d’aprenentatge que hi pugui haver

 

Les noves tecnologies

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són presents a tots els àmbits de la societat. L’escola avança en la incorporació de les TIC en els àmbits de gestió, comunicació i ensenyament aprenentatge. Així:

 • Impartim Informàtica com a matèria complementària des de 3r de primària
 • Disposem d’una aula TIC equipada amb 30 ordinadors de sobretaula
 • Disposem d’una aula TIC mòbil, un armari equipat amb 15 ordinadors portàtils
 • Disposem de 3 equips multimèdia portàtils, formats per un ordinador portàtil, un projector i un equip de so
 • 3 aules equipades amb una Pissarra Digital Interactiva
 • Les aules de cicle mitjà, cicle superior i l'ESO equipades amb canó i pantalla de projecció i equip de so.
 • L’escola és zona WIFI (fibra òptica d'alta velocitat)
 • S’introdueix el treball amb Moodle a l’ESO

 

L’acció tutorial

Un dels trets característics de la nostra manera de fer és el seguiment de l’alumnat a través de l’acció tutorial. Duem a terme una tasca exhaustiva d’acompanyament que comprèn també una relació estreta amb les famílies caracteritzada per la fluïdesa en la comunicació. L’acció tutorial implica l’adquisició d’hàbits i normes, l’autoconeixement, la gestió de les emocions i molts altres aspectes que són fonamentals per crear una bona convivència i un ambient de treball òptim. En els darrers cursos de l’ESO, gran part de l’acció tutorial es centra en l’orientació acadèmica postobligatòria.

 

Activitats complementàries

Aquestes activitats tenen la finalitat de complementar el currículum oficial tot reforçant i millorant l’assoliment de les competències bàsiques. Les activitats complementàries que impartim escola són:

Educació Infantil

 • Anglès (2h setmanals)
 • Tutoria (1h)
 • Joc simbòlic i social (1h)
 • PAI (Projecte d’activació de la intel·ligència)

Educació Primària

 • Ens comuniquem jugant (de 1r a 6è) (1h)
 • Taller de lectura (de 1r a 6è) (1h)
 • Taller de formació (Educació i convivència) (de 1r a 6è) (1h)
 • Taller d'anglès (1r i 2n) (1h)
 • Juguem amb els nombres (de 1r a 4t) (1h)
 • Informàtica (de 3r a 6è) (1h)
 • Tècniques d'Estudi (5è i 6è) (1h)

ESO

 • Informàtica (2h setmanals)
 • Speaking Skills (1h)
 • Taller de Reflexió (1h)
 • Tècniques d’estudi (1r ESO) (1h)
 • Taller d’expressió (2n i 4t ESO) (1h)
 • Deutsch (3r ESO) (1h)

 

Departament d’orientació psicopedagògica (DOP)

L’objectiu principal del DOP és afavorir l’atenció a la diversitat de l’alumnat dins el context escolar.

Les seves funcions són:

 • Orientar en la presa de decisions a nivell psicopedagògic.
 • Avaluar a nivell psicopedagògic aquells alumnes que ho necessitin i assessorar el professorat respecte els alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE).
 • Coordinar amb l’equip d’assessorament psicopedagògic de la zona (EAP) i d’altres centres externs especialitzats, l’acció educativa de l’alumnat amb NEEs
 • Atendre a tothom -docents, pares i alumnes- que sol·liciti orientació al departament.
 • Recollir dades de tots aquells alumnes de nova incorporació al sistema educatiu (P3), i observar els nous grups per tal de valorar la seva adaptació a l’escola.
 • Orientar a nivell acadèmic i professional aquells alumne que presentin NEE.

 

Aula d’educació especial (AEE)

L’AEE atén l’alumnat que presenta necessitats educatives concretes. És un instrument més d’atenció a la diversitat. Les seves funcions són les següents:

 • Atendre de manera individualitzada (grups de 3 a 5 alumnes) l’alumnat amb NEEs d’Educació Infantil i Primària i 1r d’ESO.
 • Assessorar i facilitar recursos a tots els membres del professorat que ho sol·licitin per tal de garantir l’atenció a les necessitats específiques dels i les alumnes.
 • Col·laborar amb els tutors i les tutores en l’elaboració dels plans individualitzats (PI) i el seu seguiment.

 

 

Altres activitats

Sortides Culturals i convivències

A cada curs s’organitzen sortides culturals que tenen per objectiu experimentar directament els continguts curriculars. Se’n fan tres cada curs i són d’assistència obligatòria.

Les convivències s’organitzen a finals de cada cicle (d'infantil i de primària) i a 2n i 4t d'ESO, i són d’assistència voluntària.

Participació en concursos

El concurs Jóvenes Talentos – Relato Corto de la Coca Cola, la Prova Cangur i el Premi Pilarín Bayés de contes escrits per nens i nenes, són alguns dels certàmens i concursos de participació habitual d’alumnes de l’escola.

Col·laboració amb institucions

Participem en els programes d’acció educativa de diverses institucions públiques i privades: la Guàrdia Urbana, la Marató de TV3, els Serveis de Salut, la Fundació alcohol y Sociedad i els Mossos d’Esquadra, entre d’altres.

 

Utilitzem cookies per poder oferir-li els nostres serveis. En navegar en aquest lloc considerem que accepta l'ús que fem de les cookies. Per saber més sobre les cookies i com esborrar-les visiti la nostra Política de Cookies.